Bugun...


Kapadokya Atlarının Uyacağı Usul ve Esaslar
Kapadokya'da At Biniciliği "Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetine Yönelik Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar"a göre yapılacak.

facebook-paylas
Tarih: 05-01-2022 10:40
Kapadokya Atlarının Uyacağı Usul ve Esaslar

Kapadokya Alanında Yapılacak At Biniciliği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetine Yönelik Uyulması Gerekli Usul Ve Esaslar belirlendi.

Kapadokya Alan Başkanlığı, At Biniciliği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetinde bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikler ve diğer uyulacak usul ve esasları ile bu işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin hükümleri yayınladı. Buna göre bu işletmeler şu esas ve usullere uyacak.

“KAPADOKYA ALANINDA YAPILACAK AT BİNİCİLİĞİ TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETİNE YÖNELİK UYULMASI GEREKLİ USUL VE ESASLAR
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” kapsamında At Biniciliği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetinde bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikler ve diğer uyulacak usul ve esasların belirlenmesi ile bu işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin hükümleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Kapadokya Alanında, At Biniciliği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetinde bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikler ve turlarda uyulacak usul ve esasların belirlenmesi ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerin denetimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) 13/11/2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan;
a) Alan Başkanı: Kapadokya Alan Başkanı’nı
b) Alan Başkanlığı: Kapadokya Alan Başkanlığı’nı,
c) Denetim heyeti: Sportif faaliyetlerin denetlenmesi amacı ile Alan Başkanı tarafından görevlendirilen personelleri,
ç) İzin belgesi: Alan Başkanlığı’nca “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği” kapsamında yetkili işletmeye verilen turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesini,
d) Karantina alanı: Atların karantinaya alınması veya izole edilmesi gerektiği durumlarda, atların barınmaları için yeterli yer, ışıklandırma ve havalandırma ile temizlik ve dezenfeksiyon için gerekli ekipman ve olanakların bulunduğu, diğer atların barındırıldığı yerden uzakta konumlanmış alanı,
e) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanun kapsamında Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı,
f) Mutabiye: At sağlığı ve güvenliği için tura başlanmadan önce atın kuşatılmasında kullanılan malzemeleri (eyer, haşe, pelüş yada jel ped, kolon kayışı, getr-topukluk, kantarma başlık, göğüslük (martingel))
g) Padok: Etrafı çit ile kapatılmış atların serbest dolaşım alanını,
ğ) Mallein testi: Ruam hastalığının varlığının tespit edilebilmesi için uygulanan testi,
h) Teçhizat: Tura katılan kullanıcıların güvenlik için kullanmak zorunda olduğu donatıları (kask/tog, binici eldiveni, koruyucu yelek, chaps v.b.),
ı) Turist: At turlarında tur liderleri haricindeki kullanıcıyı,
i) Turizm işletmesi: 2634 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde tanımlanan turizm işletmeleri ile 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa uygun olarak kurulmuş seyahat acentalarını,
j) Tur lideri: At biniciliği turizm amaçlı sportif faaliyetinde; bir gruba uygulanacak faaliyetin başlangıcından bitimine kadar eşlik eden, katılımcılara yol gösteren, gerekli işlemleri onlar adına yapan ya da yapmalarına yardımcı olan, tekil turistik hizmet üreticilerine karşı yetkili işletmeyi temsil eden,
Sayfa 2 / 4
turun öngörüldüğü gibi geçmesini ve başarılı olmasını sağlayan, tur süresince gerçekleşebilecek durumlar için karar verebilen ve yönlendiren kişileri,
k) Seyis dinlenme odası: Atların beslenmesinde, temizlenmesinde, günlük sağlık kontrollerinin yapılmasında görevli kişilerin kişisel alanını,
l) Yeterlilik belgesi: Alan Başkanlığı’nca “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında yetkili işletmeye verilen turizm amaçlı sportif faaliyet yeterlilik belgesini,
m) Yetkili işletme: Alan Başkanlığı’nca Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli yeterlilik belgesi ile izin belgesini alan seyahat acentasını,
ifade eder.
At Biniciliği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerine Yönelik Uyulması Gerekli Kurallar
MADDE 5- (1) At Biniciliği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyeti müze, ören yerleri ve kentsel yerleşik alanda yapılamaz.
(2) At Biniciliği turlarında; yetkili işletme tarafından arka arkaya en fazla (lider atı dahil) 7 atlık tur düzenlenebilir. Her tur için turun başında ve sonunda olmak üzere en az iki adet tur liderinin bulunması zorunludur. Tur liderleri, denetim sırasında denetim heyetine istenen belgeleri göstermekten ve turun kurallara uygun yapılmasını sağlamaktan sorumludur.
(3) At Biniciliği turlarında, yetkili işletmenin yeterlilik belgesi, izin belgesi, aşı belgeleri, atların genel sağlık muayene belgeleri (6 ayda bir) ve sigorta belgeleri; tur liderinin binicilik veya antrenörlük lisansı (sertifikası), psikoteknik kurs sertifikası ve ilk yardım sertifikası (İl Sağlık Müdürlüğü onaylı) tur lideri atında bulundurulmak zorundadır.
(4) At biniciliği turlarında faaliyet gösterecek atın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınmış fotoğraflı kimlik belgesi veya Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenmiş pedigri’ye sahip olması ve bulunduğu işletmeye Hayvan Bilgi Sisteminden kayıtlı olması ile atın tüm bilgilerinin yer aldığı mikro çipe sahip olması esastır. Turlarda faaliyet gösterecek atların 5-20 yaş arasında olması gerekmektedir.
(5) At Biniciliği turlarında; 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen hususlar doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması zorunludur.
(6) At Biniciliği turlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan veya alkollü olan turistler ve tur liderleri faaliyet gösteremezler.
(7) Tur esnasında bölgenin doğal yapısına zarar verecek, hiçbir koşul altında arazide fiziki müdahale oluşturacak faaliyetler yapılamaz.
(8) At Biniciliği turlarında, yeteri kadar ilk yardım ekipmanının bulundurulması zorunludur.
(9) At Biniciliği turlarında kapasitenin (1 kişi) üzerinde yolcu alınması, hayvan taşınması ve amacı dışında taşımacılık yapılması yasaktır.
(10) Alan Başkanlığı’nca yetkili işletmeye verilmiş izin belgesinde bulunan atlar dışında herhangi bir at tur için kullanılamaz. İzin belgesinde bulunan atın ölümü halinde ölüm belgesinin Alan Başkanlığına iletilmesi zorunludur.
(11) At Biniciliği turlarında; kask (tog), koruyucu yelek ve uygun ayakkabının (ayağın üzengiye takılmayacağı şekilde) kullanılması zorunludur. Yerli ve yabancı turistin isteği dahilinde yetkili işletme binici eldiveni, chaps v.b. teçhizatları temin etmekle yükümlüdür. Yetkili işletme kullanılan teçhizatların hijyenini sağlamak zorundadır.
(12) Turlarda güvenlik ve sağlık açısından atların mutabiye malzemelerinin eksiksiz, hijyenik ve sağlam olması zorunludur. At mutabiye malzemeleri ile hijyen ekipmanlarının her at için ayrı olması gerekir.
Sayfa 3 / 4
(13) At Biniciliği turlarına katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortasının yapılması zorunludur.
(14) At Biniciliği turlarına katılan turist ile yetkili işletme arasında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış sözleşme imzalanması zorunludur. (Bu sözleşmede, tur sırasında uyulacak kurallar, güzergâh, turun süresi ile kapsamı, turistin hangi risklere karşı hangi sigorta kapsamında olduğu ve tur bedeline ilişkin bilgiler yer almalıdır. Tura katılanlar, kurallara uyacaklarını taahhüt etmelidir ve sağlıkla ilgili herhangi bir problemlerinin olmadığını beyan etmelidir. Kurallara uymayanların sözleşmelerinin tek taraflı olarak işletme tarafından derhal sona erdirileceği belirtilmelidir.)
(15) At biniciliği turuna 15 yaş altı turistler katılamaz. At Biniciliği turlarına katılanların bir listesi istenildiğinde denetim heyetine verilmek üzere yetkili işletmeler tarafından en az 1 yıl süre ile muhafaza edilecektir.
(16) At Biniciliği turları sırasında meydana gelen kazanın, faaliyeti yapan işletme tarafından derhal gereği için ilgili kurumlara (mahalline göre polis veya jandarma ile acil servis) bildirilmesi zorunludur.
(17) At Biniciliği turu kapsamında turist güvenliği ve asayiş sorunu yaşanmaması için yetkili işletme tarafından kilitli dolaplar temin edilerek kişisel eşya güvenliğinin sağlanması zorunludur.
(18) Tur liderleri, yetkili işletmenin ismi veya amblemini taşıyan ve yerli-yabancı turistten ayırt edici şekilde giyinmelidir. Tura çıkan atlarda yetkili işletmenin ismi veya amblemini bulunduğu haşe kullanılmalıdır. (19) Yetkili işletme, tura başlayacağı başlangıç noktasında; at sağlığı ve güvenliği açısından uygun standartlar çerçevesinde bir tesis (ışıklandırma, havalandırma vb. imkanlara sahip) sağlamak zorundadır. Turizm amaçlı binicilik tesisi, her at için (açık ve kapalı alan toplamı) minimum 300 m² alandan oluşmak zorundadır. Turizm amaçlı binicilik tesisinde; padok (atın serbest dolaşım alanı), padok içi gölgelendirme, mevsimsel koruma alanı, at çalışma alanı, karantina alanı, yem saklama alanı, ofis, bekleme alanı, at bakım alanı, eyer odası, teçhizat ve tamirat odası, ata binme basamağı, wc (kadın/erkek ayrı) ve tur lideri veya seyis dinlenme odasının bulunması zorunludur. Tesiste bulunan her at için ayrı suluk ve yemlik bırakılması esastır. Turizm amaçlı binicilik tesisi için ilgili Belediyesi veya İl Özel İdaresi ile Alan Başkanlığı’ndan gerekli yasal izinler alınmak zorunludur. İlgili Belediyesi veya İl Özel İdaresi’nden 9207 sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği” kapsamında gerekli izinler alınmadan at biniciliği turizm amaçlı sportif faaliyetine başlanamaz. (20) Yetkili işletme, faaliyetleri esnasında açığa çıkacak her türlü görüntü ve çevre kirliliğinin önlemini almak zorundadır. Yetkili işletmenin, Alan Başkanlığınca belirlenecek yöntem doğrultusunda At Biniciliği turları sırasında insan ve çevre sağlığına duyarlı, doğal ve kültürel özelliklerin bozulmasını önleyici tozlanma vb. oluşabilecek çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alması zorunludur.
(21) Alan Başkanlığı yetkililerince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5909 sayılı Çevre Kanunu ile ilgili diğer mevzuatlara aykırı davranışların tespiti halinde gerekli iş ve işlemler uygulanmak üzere ilgili İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine bildirimde bulunacaktır.
(22) Turizm amaçlı binicilik tesisine yeni at getirilmek istenilmesi durumunda; atın Tarım İl/ilçe müdürlüklerinden devrinin alındığı günden ya da hiç kimlik belgesi düzenlenmeyen atların mallein testi ve kimlik belgesi tanımlandıktan sonra sürüye katılması zorunludur. Tek tırnaklı hayvanlarda çıkan bulaşıcı ve zoonoz hastalıklarda Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri gerekli idari ve fenni tedbirleri alacaktır. Bulaşıcı ve Zoonoz hastalıklar tespiti halinde koruma ve gözetim bölgesine giren yerlerde hastalık bitene kadar Turizm amaçlı At Biniciliği turları askıya alınacaktır.
(23) Tur kapsamında faaliyet gösteren atların nalları, atın sağlığı ve güvenliğini koruyacak standartlarda olması ve nal değişiminin en fazla 60 gün içinde yapılması zorunludur. Denetim heyeti
Sayfa 4 / 4
atın topal, durgun, zayıf, güçsüz veya yaralı olma hususunu tespit etmesi halinde atı faaliyetten derhal men eder.
(24) Gün batımından sonra yapılacak at biniciliği faaliyetinde, biniciler ve atların gece ayırt edilebilir malzemeden (fosforlu vb.) üretilmiş ekipmanları kullanması zorunludur.
(25) Yukarıda belirtilen maddelere uyulmadığı Alan Başkanlığı denetim heyeti veya ilgili kolluk kuvvetlerince tespit edilmesi halinde faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiye; diğer mevzuatlardaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydı ile Alan Başkanlığı’nca “Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine göre işlem tesis edilecektir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar Kapadokya Alan Başkanı’nın onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esasları Kapadokya Alan Başkanlığı yürütür.”
Bu haber 486 defa okunmuştur.

Gülşehir Nöbetçi Eczaneleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
VİDEO GALERİ
YUKARI